X Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami

Polskiej Akademii Nauk (KBnM PAN)

a

MUZEUM EMIGRACJI w Gdyni, czwartek, 10:00-11:30

Migracja i życie w diasporze – nieoczywiste podejścia do źródeł

Prof. UWr dr hab. Joanna Wojdon

Warsztaty na kilku przykładach pokażą, w jaki sposób badacze (historycy, socjolodzy, ew. antropolodzy, etnolodzy) odczytywali ze źródeł zastanych (urzędowych i autobiograficznych) informacje przekazane w sposób niezamierzony przez twórców, dostarczą materiałów do własnej aktywności/kreatywności uczestników oraz zachęcą do dyskusji na temat aspektów metodologicznych i etycznych w tego rodzaju badaniach.
Przykładowe case studies: badania Joanny Kulpińskiej nad manifestami pokładowymi jako danymi o migracjach łańcuchowych; życie diaspory polskiej w Chicago w świetle badań Janusza Wróbla nad źródłami proweniencji SB oraz danych kartograficznych w badaniach Dominica Pacygi.

MUZEUM EMIGRACJI w Gdyni, czwartek, 12:00-13:30

WARSZTATY GENEALOGICZNE

Łukasz Podlaszewski, dr Rafał Raczyński

Celem warsztatów będzie przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat poszukiwania w źródłach internetowych informacji i materiałów genealogicznych związanych z migracjami przodków.  Zaprezentowane zostaną sposoby korzystania oraz metody wyszukiwania zasobów w darmowych bazach genealogicznych oraz w portalu Ancestry.com (stanowiącym największą tego typu bazę na świecie). Uczestnicy poznają rodzaje oraz charakterystykę dokumentów źródłowych związanych z migracjami,  jakie można odnaleźć we wspomnianych bazach. Zdobyta wiedza zostanie na koniec sprawdzona w ramach praktycznych zadań skupionych wokół wykorzystania baz do odkrycia historii kilku wybranych przez prowadzących rodzin.

MUZEUM EMIGRACJI w Gdyni, czwartek, 13:30-14:30

ZWIEDZANIE WYSTAWY CZASOWEJ

Klimaks

Wystawa opowiada o relacji łączącej człowieka i jego środowisko naturalne z perspektywy wyjazdów Polaków do Ameryki Południowej na przełomie XIX i XX wieku. Na ekspozycję składają się m.in.: cykl fotograficzny Marianny i Katarzyny Wąsowskich “Czekając na śnieg”  – historia polskich osadników przybyłych do Ameryki Południowej. Ekspozycja składa się z wykonanych przez autorki zdjęć, archiwalnych dokumentów i rodzinnych albumów pochodzących z Argentyny i Brazylii. W dialog z obrazami wchodzi dziewięć krótkich form literackich napisanych przez Urszulę Zajączkowską, poetkę, botaniczkę i artystkę. Na wystawę składają się ponadto: prezentacja skrzynki Warda i działalności Fundacji Biodiversitatis, zajmującej się ochroną i badaniem gatunków roślin i zwierząt, występujących na zagrożonych zniszczeniem terenach leśnych w Kolumbii. Tej części towarzyszy również film w reżyserii Macieja Dydyńskiego „Stanhopea Tigrina” z poetycką narracją Julii Fiedorczuk.

MUZEUM EMIGRACJI w Gdyni, czwartek, 14:30-16:00

Jak i dlaczego warto badać migracje z okresu PRL?

Prof. dr hab. Dariusz Stola, ISP PAN

Celem warsztatu jest zachęcenie do badania różnych form i strumieni migracji zagranicznych w okresie rządów komunistycznych, oraz wskazanie przydatnych do tego zespołów źródeł historycznych, strategii badawczych i teorii społecznych. Ponad czterdziestoletni okres rządów komunistycznych obejmuje zarówno lata bezprecedensowych ograniczeń mobilności zagranicznej, skutkujących spadkiem liczby migracji do bodaj najniższego poziomu w dziejach Polski, jak i okresy liberalizacji odnośnej polityki i dynamicznego wzrostu skali mobilności zagranicznej, do poziomu nigdy wcześniej nie notowanego, w tym rozwoju różnych form migracji. Znaczna część polskich migracji współczesnych ma swe korzenie w migracjach z PRL, ale warto je badać nie tylko ze względu na ich znaczenie historyczne. Połączenie radykalnych zmian w polityce migracyjnej i dynamicznej ewolucji zjawisk migracyjnych daje okazję do testowania różnorakich hipotez dotyczących różnych aspektów migracji i odnośnej polityki. Ponadto, państwa komunistyczne były wysoce scentralizowane i zbiurokratyzowane, co ma pewien przydatny skutek dla badań: produkowały wielki ilości dokumentów, w tym zawierających różnorakie dane o migrantach i migracjach. Wiele z nich się zachowało i są dziś dostępne, m.in. w archiwach IPN oraz archiwalnych kolekcjach PZPR i administracji państwowej. Warsztat będzie okazją do zapoznania się z niektórymi typami takich źródeł.