X Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami

Polskiej Akademii Nauk (KBnM PAN)

a

 

PIĄTEK, 17 WRZEŚNIA 2021 Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 55

10:00-10:10 – Uroczyste otwarcie obrad, aula 1.43

SESJE PLENARNE, aula 1.43:

10:10-12:00 – Otwarte posiedzenie plenarne KBnM PAN, prowadzenie prof. dr hab. Janusz Mucha

Wykład dr hab. Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk prof. UG (Instytut Filologii Germańskiej/Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza/IBSC, Uniwersytet Gdański) 

Gdańsk jako pogranicze: Przestrzeń kulturowego kontaktu cel migracji stacja tranzytowa

12:00-13:00 – Lunch

 

13:00-14:00 – Keynote: prof. Carlos Morton (University of California Santa Barbara), The Tao of Mestizaje: Multiple Borders, Multiple Bridges (tłumaczenie na j. polski)

SESJE RÓWNOLEGŁE: A – PIĄTEK 14:15-15:45

A-1: sala 2.51

TYTUŁ SESJI: Zbigniew Antoni Kruszewski – powstaniec, emigrant, politolog. Nestor badań pogranicza

PROWADZENIE: dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

REFERATY:

 1. dr hab. Beata Halicka prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jak opowiedzieć o życiu na pograniczach? O współpracy z prof. Z. A. Kruszewskim i pracy nad jego biografią
 2. mgr Michał Tomasz Wójciuk (Muzeum Powstania Warszawskiego), Kpr. Zbigniew Kruszewski “Jowisz” – konspirator i Powstaniec Warszawski
 3. dr hab. Sławomir Łukasiewicz prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/ Instytut Pamięci Narodowej), Zbigniew A. Kruszewski: politolog wobec wyzwań polityki

A-2: sala 2.61

TYTUŁ SESJI: Kontekst postsowiecki i postsocjalistyczny w badaniach nad migracjami (1 z 2, zob. D-2)

PROWADZENIE: dr Joanna Fomina (Zespół Studiów Europejskich, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk), komentarz: dr hab. Katarzyna Andrejuk (Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk), dr Agnieszka Kubal (University College London)

REFERATY:

 1. dr Olga Anna Czeranowska (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Mobilność powrotna pomiędzy Wielką Brytanią a krajami Europy Środkowowschodniej na przykładzie Polaków i Litwinów.
 2. mgr Mark Narbut (Uniwersytet w Białymstoku), Aspekty migracji z Białorusi do Polski: cechy społeczno-demograficzne i adaptacja imigrantów.
 3. dr Joanna Fomina (Zespół Studiów Europejskich, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk), Nowy exodus: Emigracja polityczna z putinowskiej Rosji do Europy.
 4. dr hab. Katarzyna Andrejuk, prof. IFiS (Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk), Polacy w Wielkiej Brytanii a kultury przedsiębiorczości. Postsocjalistyczne i “zachodnie” wzorce organizacji pracy w narracjach imigrantów-przedsiębiorców.

A-3: aula 1.47

TYTUŁ SESJI: Procesy migracyjne z regionalnej i lokalnej perspektywy badawczo-rozwojowej (1 z 2, zob. B-3)

PROWADZENIE: prof. dr hab. Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Brygida Solga prof. PO (Politechnika Opolska)

REFERATY:

 1. dr hab. Grzegorz Bonusiak prof. UR (Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski), W drodze do etnicznej różnorodności. Transformacja społeczno-gospodarcza Svalbardu i jej uwarunkowania.
 2. dr Zuzanna Brunarska (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), Ekspozycja na migracje a poczucie przynależności społeczno-terytorialnej na poziomie regionalnym i lokalnym w Rosji.
 3. dr Marcin Galent (Instytut Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński), Czego nauczył nas Brexit? Masowe migracje europejskie widziane z perspektywy lokalnej.

A-4: sala 2.53

TYTUŁ SESJI: Nowe podejścia i wyzwania w badaniach nad migracjami (1 z 2, zob. B-4)

PROWADZENIE:  dr hab. Paweł Kaczmarczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski)

REFERATY:

 1. dr hab. Agata Górny (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), mgr Katarzyna Porwit (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), Wyzwania badań panelowych migrantów czasowych w czasie pandemii COVID-19.
 2. dr Paweł Strzelecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/Narodowy Bank Polski), Zastosowanie metod estymacji dla prób nielosowych do badań ankietowych imigrantów
 3. dr Anna Janicka (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski/Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), Czy dane Facebooka nadają się do opisu migracji z i do Polski?

A-5: aula 1.45

TYTUŁ SESJI: Państwo w badaniach nad migracjami – w stronę refleksji teoretycznej (1 z 3, zob. B-5; C-5)

PROWADZENIE: dr Marta Pachocka (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski/ Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

REFERATY:

 1. dr Jan Grzymski (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), analiza roli państwa w procesach migracyjnych w ramach politologii krytycznej i interpretującej
 2. dr hab. Dorota Heidrich (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski), dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski), Wpływ państwa na charakter, trwanie i zmianę międzynarodowego reżimu ochrony uchodźców. Refleksja teoretyczna
 3. mgr Mateusz Krępa (Uniwersytet Warszawski), Państwo, migracje, osoby migrujące – teoretyczne ujęcie państwa przez pryzmat struktur, praktyk społecznych i jednostek a implikacje metodologiczne dla nauk o bezpieczeństwie.
 4. dr Marta Jaroszewicz (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), dr hab. Magdalena Lesińska (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), dr Marta Pachocka (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski/ Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Państwo migracyjne: ewolucja, krytyka i próba nowego ujęcia.

A-6: aula 1.46

TYTUŁ SESJI: Wyzwania dla polityki imigracyjnej UE w “Nowym pakcie o migracji i azylu” (1 z 2, zob. B-6)

PROWADZENIE: dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska (Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

REFERATY:

 1. dr hab. Maciej Duszczyk prof. UW (Uniwersytet Warszawski), Pakt o migracji i azylu Unii Europejskiej – kompromis czy kolejny punkt sporu w dyskusji o polityce migracyjnej UE?
 2. dr hab. Maria Paula Malinowski Rubio prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Krytyczne spojrzenie na politykę imigracyjną i integracyjną Unii Europejskiej.
 3. dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska (Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Ochrona granic i ograniczenie imigracji, czyli polski głos w debacie nad nowym paktem o migracji i azylu w Unii Europejskiej.
 4. dr hab. Maciej Cesarz (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski), Nowelizacja dyrektywy w sprawie Niebieskiej Karty UE na tle celów Nowego Paktu o Migracji i Azylu.

A-7: aula 1.48

TYTUŁ SESJI: Latinx Dramas: Borders, Powers, Transgressions

PROWADZENIE: dr Grzegorz Welizarowicz (Uniwersytet Gdański/IBSC)

REFERATY:

 1. prof. Santiago Vaquera Vasquez (University of New Mexico, Albuquerque), Humor in Borderlands Performance
 2. dr Grzegorz Welizarowicz (Uniwersytet Gdański, IBSC), San Diego in Chicano drama: Carlos Morton, Culture Clash and Richard Montoya
 3. prof. Carlos Morton (University of California Santa Barbara), Adaptations of the Classical Drama in the Borderlands Context

SESJE RÓWNOLEGŁE: B – PIĄTEK 16:00-17:30

B-1: sala 2.51

TYTUŁ SESJI: Województwo śląskie inaczej. Peryferie w centrum. Szkolnictwo na peryferiach w międzywojennej Europie

PROWADZENIE: dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

DYSKUTANCI:

 1. prof. dr hab. Machteld Venken (Centre for Contemporary and Digital History, University of Luxembourg), autorka “Peripheries at the Centre, Borderland Schooling In Interwar Europe”
 2. dr hab. Monika Mazurek prof. UG (Uniwersytet Gdański, IBSC)
 3. dr hab. Barbara Techmańska (Uniwersytet Wrocławski)

B-2: sala 2.61

TYTUŁ SESJI: Prawo a doświadczenie migracyjne

PROWADZENIE: dr Jakub Adamski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki/Centrum Studiów Migracyjnych, Uniwersytet Łódzki)

REFERATY:

 1. dr Jakub Adamski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki/Centrum Studiów Migracyjnych, Uniwersytet Łódzki), dr Izabela Florczak (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki/Centrum Studiów Migracyjnych, Uniwersytet Łódzki), Granice nie do pokonania? Jaką wiedzę prawną powinien posiadać cudzoziemiec, aby legalnie pracować w Polsce.
 2. dr Kateryna Krakhmalova (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), Prawo a doświadczenia migrantów ukraińskich w latach 2014-2020 (prezentacja wyników badań).
 3. mgr Marta Kluszczyńska (Centrum Badań Migracyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Instytut Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Migracje Saharyjczyków i Saharyjek do Hiszpanii: wpływ regulacji prawnych na trajektorię migracyjną i proces integracji.
 4. mgr Jan Bazyli Klakla (Katedra Socjologii Prawa, Uniwersytet Jagielloński/Zakład Badań Problemów Ludnościowych, Uniwersytet Jagielloński), Doświadczenie obywatelstwa i akulturacji wśród migrantów słowiańskich w Polsce.

B-3: aula 1.47

TYTUŁ SESJI: Procesy migracyjne z regionalnej i lokalnej perspektywy badawczo-rozwojowej (2 z 2, zob. A-3)

PROWADZENIE: prof. dr hab. Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr hab. Brygida Solga prof. PO (Politechnika Opolska)

REFERATY:

 1. dr hab. Małgorzata Budyta-Budzyńska prof. CC (Collegium Civitas), Gentryfikacja przestrzenna i społeczna wsi mazurskich na przykładzie wsi z gminy Stare Juchy.
 2. mgr Natalia Boichuk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wysoko wykwalifikowani obywatele Ukrainy z sektora medycznego na polskim rynku pracy.
 3. prof. dr hab. Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), mgr inż. Justyna Rokitowska-Malcher (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Płacowe warunki powrotów zagranicznych migrantów zarobkowych na regionalny rynek pracy województwa opolskiego.
 4. dr Diana Rokita-Poskart (Politechnika Opolska), Skutki migracji „na studia” w świetle wybranych teorii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz badań własnych – przypadek Opola jako miasta akademickiego.

B-4: sala 2.53

TYTUŁ SESJI: Nowe podejścia i wyzwania w badaniach nad migracjami (2 z 2, zob. A-4)

PROWADZENIE:  dr hab. Agata Górny (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski)

REFERATY:

 1. dr Weronika Kloc-Nowak (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), Lepiej online niż wcale: zastosowanie metod mieszanych do badania relacji babć i dziadków z wnukami w rodzinach mobilnych przestrzennie.
 2. dr Sara Bojarczuk (Trinity College Dublin), Wykorzystanie modelu uogólnienia i metod wizualnych w badaniach przeprowadzonych wśród Polek w Irlandii.
 3. dr hab. Mariusz Dzięglewski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Świat życia, podmiotowość i struktury. Stare teorie w nowym modelu badań migracji powrotnej.

B-5: aula 1.45

TYTUŁ SESJI: Państwo w badaniach nad migracjami – w stronę refleksji teoretycznej (2 z 3, zob. A-5; C-5)

PROWADZENIE: dr hab. Magdalena Lesińska (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski)

REFERATY:

 1. mgr Renata Stefańska (Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski), Rola partii politycznych w polityzacji imigracji – przegląd podejść koncepcyjno-teoretycznych.
 2. mgr Agnieszka Kulesa (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Państwo jako koalicjant? Funkcja państwa w kształtowaniu polityki migracyjnej według teorii koalicji rzeczniczych.
 3. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk), mgr Dominik Wzorek (Zakład Kryminologii, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk), Polskie powroty. Polityka kryminalna a wymuszone migracje Polaków.

B-6: aula 1.46

TYTUŁ SESJI: Wyzwania dla polityki imigracyjnej UE w “Nowym pakcie o migracji i azylu” (2 z 2, zob. A-6)

PROWADZENIE: dr hab. Janusz Balicki prof. UKSW (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

REFERATY:

 1. dr hab. Anna Kosińska prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Aktualne wyzwania dla polityki migracyjnej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 2. dr Krystyna Danuta Kamińska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), (Polska) szkoła wobec dzieci reemigrujących do Polski.
 3. dr hab. Zbigniew Babicki prof. UKSW (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Pedagogika społeczna zwraca uwagę na cztery dopełniające się komponenty: człowiek, środowisko, wartości, działania społeczne.
 4. prof. Zafer Ayvaz (Ege Üniversitesi), A new wave of unlawful abductions and enforced disappearances of political opponents: The Turkish Example.

B-7: aula 1.48

TYTUŁ SESJI: Border Storytelling workshop (część 1 z 3), zob. E-7, F-7

PROWADZENIE: Santiago Vaquera Vasquez (University of New Mexico, Albuquerque)

SESJA AD HOC

Po zakończeniu obrad w piątek ok. godziny 18:00, w auli 1.43 odbędzie się sesja ad hoc poświęcona sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Punktem wyjścia do debaty będzie stanowisko KBnM PAN i jego Współpracowników w tej sprawie. Sesję poprowadzi je prof. Janusz Mucha. Głos zabiorą m.in. prof. Witold Klaus, prof. Maciej Duszczyk. 

Uczestników konferencji, którzy chcieliby zorganizować inną sesję ad hoc prosimy o kontakt z organizatorami.